Beleidsprogramma 2020- 2022

Tuuntje groeit: met structuur, passie en volop gezonde groenten

Inleiding

In het navolgende treft u het beleidsplan voor de komende jaren (2020 t/m 2022) van Stichting Tuuntje, voedseltuin Westerkwartier in Opende. Dit beleidsplan is voor het bestuur de basis en het uitgangspunt waarop zij de komende jaren Tuuntje verder zullen besturen en verder zullen ontwikkelen.

Tuuntje is ruim 1.5 ha groot: 1 ha voor de teelt in de volle grond en 0.5 ha kassenteelt voor groenten en fruit. Twee professionele krachten zijn aangesteld voor de teelt, begeleiding en coördinatie om met behulp van vele vrijwillige medewerkers, veelal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, verse groenten te leveren aan alle voedselbanken in de provincie. Via de Voedselbanken in de provincie Groningen voorziet Tuuntje een groot aantal mensen/gezinnen van de broodnodige gezonde en verse groenten. Het aantal personen dat gebruik maakt van de Voedselbanken in Groningen neemt nog jaarlijks toe (aantal zomer 2019: ruim 6000 personen, waaronder vele kinderen). De vraag naar verse groenten stijgt navenant.

Tuuntje is in 2017 opgezet als een pilot in samenwerking met de gezamenlijke Voedselbanken. Sinds eind 2018 is Tuuntje een zelfstandige stichting met een eigen (vrijwillig) bestuur. De Stichting stelt zich als doel het versterken van de sociale cohesie en de kracht van de samenleving (burgerparticipatie) en daarmee onder meer het verlichten van de armoede te bevorderen en sociale uitsluiting te verminderen. De stichting doet dit met name via inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, mensen die eenzaam zijn en andere vrijwilligers door vers geteelde groenten en fruit te produceren voor de voedselbanken.

Door omstandigheden komen sommige mensen (tijdelijk) moeilijk mee in onze maatschappij, maar willen ze wel degelijk deel uitmaken van die maatschappij en daaraan hun bijdrage leveren. Met Tuuntje willen we juist die mensen aanmoedigen om (onder begeleiding) weer het beste in hun zelf naar boven te halen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hierbij is het streven dat mensen die bij Tuuntje aan het werk zijn op termijn weer zodanig opbloeien dat ze ‘zelfstandig’ onderdeel kunnen zijn van de maatschappij. Op dat moment zullen zij Tuuntje dan (deels) verlaten.

Ons staat voor ogen een samen redzame samenleving te bevorderen. Meetellen en meedoen ongeacht identiteit en cultuur, zijn kernwaarden bij Tuuntje. Tuuntje werkt laagdrempelig en flexibel, maatwerk is vanzelfsprekend. Tuuntje levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de regio en hoopt te inspireren tot meerdere lokale initiatieven. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle geproduceerde groenten worden geleverd aan de Voedselbanken. De exploitatie van de Stichting is afhankelijk van subsidies, donaties en giften.

Doelen 2020 – 2022

– Tuuntje levert bijdragen aan maatschappelijke veranderingen, waarbij actief meedoen en meetellen aan het sociale, economische en culturele leven voor iedereen mogelijk kan zijn (sociale duurzaamheid).

– Tuuntje dient als werk-, leer- en sociale ontmoetingsplek in de regio een breed sociaal maatschappelijk belang en wordt erkend als een activiteit die veel goodwill en sympathie oplevert. Deze sympathie van de werkzaamheden motiveert de vrijwillige medewerkers ook buiten Tuuntje aan het sociaal verkeer deel te nemen omdat ze erkenning krijgen voor hun bijdrage daarin.

– Door gezonde en verse groenten via de Voedselbanken te leveren aan mensen met een smalle beurs draagt Tuuntje bij aan een mogelijk gezondere leefstijl voor een grote groep mensen.

Maatregelen en projecten

– Tuuntje is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Het biedt een vorm van dagbesteding en een stuk individuele begeleiding zonder dat hiervoor een indicatie nodig is. Ook voor mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt is Tuuntje toegankelijk en een mooie plek voor het opdoen van sociale contacten en/of voor sociale activering ter voorbereiding op de arbeidsmarkt (maatschappelijke ondersteuning). Tuuntje werkt als een soort ‘algemene voorziening’. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning als vanuit de Participatiewet werken mensen bij Tuuntje, wat de gemeente een besparing oplevert t.o.v. de duurdere, geïndiceerde, zorg.

– Contacten met gemeente Westerkwartier algemeen en met medewerkers Sociaal Domein, Welzijnsorganisatie De Schans, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden verder genormaliseerd en waar nodig geactiveerd.

– Actieve deelname aan het Armoedepact gemeente Westerkwartier en zo een bijdrage leveren aan het verminderen van sociale uitsluiting en het verminderen van de armoede.

– Actief bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de wijde omgeving benaderen voor sponsoring, of adoptie van één of meer kweektafels en zo hun bijdrage vragen voor sociale duurzaamheid (leefbaarheid).

– Fondsenwerving door middel van open dagen, een “Club van Tuuntje” bijvoorbeeld zullen ook worden overwogen.

– Waar mogelijk vrijwillige medewerkers stimuleren i.s.m. gemeente en maatschappelijke/welzijns- en zorgbegeleiders door te stromen naar een betaalde baan.

– Vanuit creativiteit en vernieuwing blijven streven naar het creëren van meer ruimte voor nieuwe medewerkers.

– Weekend diensten invoeren voor vrijwilligers voor watergeven/sproeien van groente. Hiermee de betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij vrijwilligers voor het gezamenlijk maatschappelijk belang (gezonde voeding voor een grote groep minder bedeelden) stimuleren.

– Website Tuuntje is up to date en geprofessionaliseerd.

– Verkenning bij provinciegrensoverschrijdende gemeenten (Fryslân) voor deelname en afname.

– Maatschappelijke stages, schoolprojecten i.s.m. de Voedselbanken.

Tuuntje